Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2022 г. 21.02.2022 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-1070 / 25.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 1564 (хиляда петстотин шестдесет и четири) длъжности за Сухопътните войски, Военноморските сили и Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс. Кандидатите за резервисти трябва да отговарят на следните изисквания: (чл. 24, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България) 1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство; 2. да са годни и психологично пригодни за служба в доброволния резерв; 3. да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността; 4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; 5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; 6. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинирано наказание „уволнение”; 7. да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв; 8. да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 28.10.2022 г.   Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново   Забележка: Поради ремонт на офиса за военен отчет в община Лясковец, административното обслужване на гражданите се извършва съвместно в офиса за военен отчет в община Горна Оряховица.

Заповед №ОХ-1070 / 25.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България