Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Предложение за изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество 18.02.2022 На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява всички заинтересовани лица и организации, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт, което предвижда изменение и допълнение на Методика за определяне на наемни цени на общинско имущество. Промените са насочени към актуализация на нормативната уредба в областта на управлението на имоти – общинска собственост и актуализация на месечната базисна наемна цена на общинско имущество към 01.01.2022 г. спрямо инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени за 2021 г.), публикуван от Националния статистически институт. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество, който е достъпен на официалната интернет страница на общината - www.lyaskovets.bg, в секция Общински съвет „Проекти на нормативни актове“. В 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно проекта за изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат представени на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg или в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец, находящ се към настоящия момент в Зала 102 в СУ „Максим Райкович“, корпус II – западен вход, находящо се на ул. „Манастирска“ № 1 в гр. Лясковец.

Предложение за изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество