Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-159 #1 / 10.02.2022 г. 11.02.2022 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 208 от 02.02.2022 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) III-2 в кв. 62 по действащия ПУП - ПР на с. Драгижево, общ. Лясковец, като съгласно чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ се предвиждат следните промени: Урегулиран поземлен имот (УПИ) III-2 да се раздели на два нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти, както следва: - урегулиран поземлен имот УПИ III-2 в кв. 62 с площ 651 м2; - урегулиран поземлен имот УПИ VI-2 в кв. 62 с площ 1024 м2. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 208 от 02.02.2022 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.