Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-3541 #1 / 27.01.2022 г. 01.02.2022 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 78 от 20.01.2022 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхвата на урегулирани поземлени имоти УПИ IV-661, УПИ V-660, УПИ VI-659 и УПИ VII-658 в кв. 50 по действащия ПУП - ПР на с. Драгижево, общ. Лясковец. Урегулираните поземлени имоти УПИ V-660 и УПИ VI-659 в кв. 50 са с лице съответно 11,75м и 10,65м, които са по-малки от нормативно установените в чл. 19, ал. 1, т. 4 от ЗУТ за УПИ със свободно или свързано застрояване между два УПИ. В същото време съгласно чл. 19, ал. 5 от ЗУТ „…при урегулиране на поземлени имоти в квартали за средно и високо жилищно застрояване, за ниско свързано застрояване в повече от два имота, за застрояване със социални жилища или за друго специфично застрояване размерите на имотите се определят със самия подробен устройствен план, без да се спазват нормите по ал. 1“. Урегулиран поземлен имот УПИ VI-659 е застроен с двуетажна жилищна сграда на дворищно-регулационните граници към съседните УПИ V-660 и УПИ VII-658. Съответно в УПИ IV-661 пък е изградена на границата с УПИ V-660 едноетажна постройка на допълващото застрояване. Изградената в УПИ V-660 жилищна сграда е паянтова, в много лошо състояние и предстои да бъде премахната. С проекта за Подробен устройствен план – План за застрояване и Работен устройствен план на с. Драгижево в кв. 50 при условията на чл. 124а, ал. 2 и чл. 113, ал. 2 от ЗУТ, собственикът на УПИ V-660 в кв. 50 има намерения изгради двуетажна жилищна сграда с едноетажен гараж - свързано застрояване към УПИ VI-659 и УПИ IV-661 в кв. 50 по плана на с. Драгижево, общ. Лясковец. За населеното място няма действащ план за застрояване. Съгласно установения начин на ползване, УПИ VI-659 и УПИ V-660 попадат в зона „Жм“ - жилищна устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване. За двата имота се назначават устройствени показатели съобразно граничните за зона „Жм“ в Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, които са следните: максимална плътност на застрояване Пзастр. до 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 1.2, минимална озеленена площ 40%, като 1/3 е за едроразмерна растителност. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 78 от 20.01.2022 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.