Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост 25.01.2022 Заповед №120 / 25.01.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №2511, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) XI2511, в кв. 122 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на гр. Лясковец, целият с площ от 496 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост №1281 / 11.11.2021 г.

Заповед №120 / 25.01.2022 г.