Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-3341 #2 / 05.01.2022 г. 05.01.2022 На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 8/ 04.01.2022 г. на Кмета на Община Лясковец е одобрен Проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП – ПР - ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец в обхвата на следните урегулиране поземлени имоти (УПИ) - УПИ XIV-616, УПИ V-616 и УПИ XV-616 в кв. 125 и улица с о.т. 2143-626, с който се предвиждат следните промени: 1. С плана за улична регулация е премахната улица между УПИ V-616 и УПИ XV-616, в резултат на което УПИ V-616 е останал без достъп. За целта урегулиран поземлен имот XIV-616, урегулиран поземлен имот V-616 и част от урегулиран поземлен имот XV-616 се обединяват в един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот XIV-616, като регулационните граници да съвпадат с границите на поземлените имоти. Останалата част от УПИ XV-616 се обособява като нов самостоятелен урегулиран поземлен имот УПИ XV-2524 в кв. 125 по ПУП-ПР на гр. Лясковец. 2. В действащия Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец е предвидено улица с о.т. 2143-626 на запад от кв. 125 да бъде разширена за сметка на част от имот с кад. № 616. За времето от одобряването на плана за улична регулация досега частта от ПИ с № 616, попадаща в уличната регулация, не е отчуждена за улица и уличната регулация не е проведена. Община Лясковец не е проявила и не проявява интерес да отчужди частта от имота, отредена за улична регулация, а в същото време собственикът на имота има инвестиционни намерения, които не могат да се осъществят, ако имотът е с неуредени регулационни отношения. С предложението за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за застрояване на гр. Лясковец, общ. Лясковец в кв. 125 за новообразувания урегулиран поземлен имот УПИ XIV-616 се назначават устройствени показатели, съобразно определените за зона Жм в Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони със следните стойности: максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 1.2, минимална озеленена площ 40% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. В имота има жилищна сграда с височина до 10 м, разположена свободно в зоната между ограничителни и задължителни линии на застрояване – на 3м от странични дворищно-регулационни граници, на 5м от дъното на имота, по улична регулация при запазване на съществуващата жилищна сграда, изградена на улична регулационна граница. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица в 14 – дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да обжалват издадената Заповед чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд Велико Търново.

Заповед №8 / 04.01.2022 г.