Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-3056 #2 / 05.01.2022 г. 05.01.2022 На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 7/ 04.01.2022 год. на Кмета на Община Лясковец е одобрен Проект на частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ I 858,857,819,45 - за ПСД и УПИ IV817 - за ПСД в кв. 18А, с който двата урегулирани поземлени имота се обединяват в един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ IV817 – за производствено складови дейности в кв. 18А по плана на с. Козаревец, общ. Лясковец. Със същата заповед е одобрен Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец – Промишлена зона, общ. Лясковец в обхвата на УПИ I858,857,819,45 - за ПСД и УПИ IV817 – за ПСД в кв. 18А, които се обединяват и новообразувания урегулиран поземлен имот УПИ IV817 – за производствено складови дейности наследява установения начин на ползване и зоната „Пп“ - Предимно производствена, със следните устройствените показатели: начин на застрояване – свободно, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 2, минимална озеленена площ 20% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица в 14 – дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да обжалват издадената Заповед чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд Велико Търново.

Заповед №7 / 04.01.2022 г.