This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление № УТ-01-5636 #1 / 11.01.2021 г.

 

11.01.2021:
Обявление № УТ-01-5636 #1 / 11.01.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: 

С Решение № 204 по Протокол № 25 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 29.12.2020 г.: 

1. Общински съвет - Лясковец дава изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXІX - за комплексно жилищно строителство в квартал 98 по ПУП на гр. Лясковец. 

2. Общински съвет - Лясковец одобрява задание за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация, съгл. чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ. 

3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |