This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление № М-2186 #1 / 09.11.2020 г.

 

10.11.2020:
Обявление № М-2186 #1 / 09.11.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: 

С Решение № 166 по Протокол № 21 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 29.10.2020г.: 

1. Общински съвет Лясковец дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване с обхват поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с идентификатор 44793.258.15 с площ от 12 366 м2 и начин на трайно ползване „нива” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лясковец, местността „Брода”, с цел промяна предназначението от земеделска земя в имот „за производствени и складови дейности“ и конкретно предназначение „предприятие за продукти с отбранителен характер“, с показатели за зона от вида „предимно производствена” - плътност на застрояване Пзаст. - до 60%, интензивност на застрояване Кинт. - до 2, минимална озеленена площ - мин. 30%.  

2. Общински съвет Лясковец одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с идентификатор 44793.258.15, с начин на трайно ползване „нива” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лясковец, местност „Брода”. 

3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |