This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление № М-2126 #1 / 09.11.2020 г.

 

10.11.2020:
Обявление № М-2126 #1 / 09.11.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: 

С Решение № 163 по Протокол № 21 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 29.10.2020г.: 

1. Общински съвет Лясковец дава разрешение за изработване Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за изграждане на трасе на ел. кабел 20 kV от ПИ 23217.251.571 по КККР на с. Драгижево до ПИ 44793.258.14 по КККР на гр. Лясковец 

2. Общински съвет Лясковец одобрява Задание за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за изграждане на трасе на ел. кабел 20 kV от ПИ 23217.251.571 по КККР на с. Драгижево до ПИ 44793.258.14 по КККР на гр. Лясковец. 

3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящето решение не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |