This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление № УТ-01-4505 #1 / 09.11.2020 г.

 

10.11.2020:
Обявление № УТ-01-4505 #1 / 09.11.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: 

С Решение № 171 по Протокол № 21 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 29.10.2020г.: 

1. Общински съвет Лясковец дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване на с. Драгижево, в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-214-за търговски обект в квартал 51 , с цел промяна на устройствената зона в имот „за спорт и атракции (Са)“ и конкретно предназначение - „за спорт“. 

2. Общински съвет Лясковец одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на УПИ VI-214-за търговски обект в квартал 51 по плана на с. Драгижево. 

3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |