This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление № М-2353 #1 / 09.11.2020 г.

 

10.11.2020:
Обявление № М-2353 #1 / 09.11.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: 

С Решение № 164 по Протокол № 21 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 29.10.2020г.: 

1. Общински съвет Лясковец дава разрешение за изработване Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за пътна връзка към поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, община Лясковец, местността „Моравито“. 

2. Общински съвет Лясковец одобрява Задание за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за пътна връзка към поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, община Лясковец, местността „Моравито“. 

3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящето решение не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |