This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед №2087 / 04.11.2020 г. за одобряване на ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ с кадастрален №23217.243.5, по КККР на с. Драгижево

 

06.11.2020:
Заповед №2087 / 04.11.2020 г. за одобряване на ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ с кадастрален №23217.243.5, по КККР на с. Драгижево

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с Решение № 11 от Протокол № 4 от 21.10.2020 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Лясковец, 

 

ОДОБРЯВАМ: 

 

Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхвата на ПИ с кадастрален № 23217.243.5, по КККР на с. Драгижево - стопански двор, с който се предвижда създаване на нова устройствена зона - предимно производствена (ПП) с конкретно предназначение на имота - за животновъдна и хранително - вкусова промишленост. Преобладаващо ще бъде животновъдството, а второстепенната функция ще бъде преработка на добитото от отглежданите животни мляко, за което ще се обособи мандра в северната част на имота. 

Имотът е присъединен към Ел. и ВиК дружества, като в този случай схеми за електроснабдяване и водоснабдяване и канализация не се изготвят. Към други експлоатационни дружества присъединяване няма да се извършва. 

Застрояването ще е съобразно следните устройствени показатели: начин на застрояване - свободно, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 2, минимална озеленена площ 30% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

 

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Велико Търново чрез Кмета на Община Лясковец, в 14-дневен срок от съобщаването ѝ на заинтересованите лица.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |