This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед №2089 / 04.11.2020 г. за одобряване на ЧИ на ПУП - ПР - ПЗ в обхвата на УПИ XII-1663, кв. 39 по плана на гр. Лясковец

 

06.11.2020:
Заповед №2089 / 04.11.2020 г. за одобряване на ЧИ на ПУП - ПР - ПЗ в обхвата на УПИ XII-1663, кв. 39 по плана на гр. Лясковец

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с Решение № 10 от Протокол № 4 от 21.10.2020 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Лясковец, 

 

ОДОБРЯВАМ: 

 

Проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП - ПР - ПЗ) в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-1663, кв. 39 по плана на гр. Лясковец, общ. Лясковец със следната промяна: 

Имотът по силата на действащия ПУП - ПЗ попада в жилищна устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване (Жм). С проекта се определя ново конкретно предназначение на имота - „за автосервиз“, и новоназначена устройствена зона за имота: за обществено обслужване (Оо), със следните устройствени показатели: височина до 10м., максимална плътност на застрояване Пзастр. до 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 1.2, минимална озеленена площ 40%, като 1/3 е за едроразмерна растителност и начин на застрояване - свободно, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

 

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Велико Търново чрез Кмета на Община Лясковец, в 14-дневен срок от съобщаването ѝ на заинтересованите лица.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |