This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление М-2364 #1 / 19.10.2020 г.

 

22.10.2020:
Обявление М-2364 #1 / 19.10.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1898 от 08.10.2020г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП-ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот № 309 по кадастралния план на с. Козаревец, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-202 в кв. 71 по действащия ПУП-ПР на с. Козаревец, като съгласно основанията на чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ (ПР на ЗУТ) се правят следните промени: 

Поземлен имот № 309 по кадастралния план на с. Козаревец е с неприложена регулация към имоти с № 307 - на север, № 301, 299 - на изток и № 308 - на запад. Уличната регулация е приложена. Собствениците на ПИ № 309 желаят вътрешните регулационни линии на техния имот да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления им имот. Проектът предвижда прилагане разпоредбите на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, като вътрешните регулационни линии да бъдат поставени в съответствие със съществуващите имотни граници на ПИ № 309 при спазване разпоредбите на ЗУТ. Образува се нов УПИ VIII-309, кв. 71 с площ 894 м2. 

Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1898 от 08.10.2020г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |