This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява за дванадесет свободни работни места за заемане на длъжността: "Общ работник" в рамките на проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец”

 

08.10.2020:
Обява за дванадесет свободни работни места за заемане на длъжността: "Общ работник" в рамките на проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез подхода Водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Лясковец - Стражица”, Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, процедура BG05M9OP001-1.094, Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица” на МИГ „Лясковец - Стражица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността: „Общ работник” в рамките на проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец”, Община Лясковец  

 

ОБЯВЯВА 

 

12 (дванадесет) свободни работни места за длъжност: „Общ работник” в рамките на проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец”, както следва:  

1. за гр. Лясковец: 

1.1. в Детска градина „Пчелица” – 1 (едно) работно място;  

1.2. в Детска градина „Радост” – 1 (едно) работно място;  

1.3. в Детска градина „Славейче” – 1 (едно) работно място;  

1.4. в Музей на гурбетчийското градинарство – гр. Лясковец – 1 (едно) работно място.  

 

2. за с. Джулюница, общ. Лясковец: 

2.1. в Кметство Джулюница – 1 (едно) работно място; 

2.2. в Детска градина „Сладкопойна чучулига” – 1 (едно) работно място; 

 

3. за с. Добри дял, общ. Лясковец: 

3.1. в Кметство с. Добри дял – 1 (едно) работно място; 

 

4. за с. Драгижево, общ. Лясковец:  

4.1. в Кметство Драгижево – 1 (едно) работно място; 

4.2. в Детска градина „Вълшебство” - 1 (едно) работно място; 

 

5. за с. Козаревец, общ. Лясковец:  

5.1. в Кметство Козаревец - 1 (едно) работно място; 

5.2. в Детска градина „Детелина” – 1 (едно) работно място; 

 

6. за с. Мерданя, общ. Лясковец: 

6.1. в Кметство с. Мерданя – 1 (едно) работно място, при следните условия:  

I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:  

Кандидатите за заемане на длъжността: „Общ работник” в рамките на проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец” трябва да попадат в целевата група, както следва: 

- безработни лица на възраст от 30 до 54 години включително, с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Лясковец, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“;  

- безработни лица, вкл. продължително безработни, или неактивни лица, извън образование и обучение, над 54 години, с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Лясковец. 

Кандидатите за заемане на длъжността: „Общ работник” в рамките на проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец” трябва да притежават личностни качества като отговорност, лоялност и инициативност.  

 

II. Информация за длъжността: 

Длъжността „Общ работник” в рамките на проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец” е с код по НКПД 9622-0001.  

Длъжността е предвидена за заемане от следните лица:  

- безработни лица на възраст от 30 до 54 години включително, с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Лясковец, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ – 4 (четири) лица;  

- безработни лица, вкл. продължително безработни, или неактивни лица, извън образование и обучение, над 54 години, с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Лясковец – 8 (осем) лица. 

Основните задължения, включени в длъжността са: поддръжка на тревни площи – косене; подрязване и оформяне на храсти; кастрене и поддръжка на дървета; събиране и изнасяне на отпадъци на територията на Община Лясковец. 

Провеждане на обучения, предвидени по проекта: След приключване на подбора 15 от кандидатите, преминали успешно двата етапа на подбора и получили най-висок окончателен резултат (оценка) съгласно оценъчната скала, ще бъдат включени в предвидените по проекта обучения: мотивационно обучение и обучение по ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“.  

След приключване на предвидените по проекта обучения, ще бъдат сключени трудови договори с 12 (дванадесет) от кандидатите, преминали успешно двата етапа на подбор и получили най-висок окончателен резултат (оценка) съгласно оценъчната скала и документи, удостоверяващи завършените обучения (сертификат или удостоверение). 

 

ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: 

За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Общ работник” в рамките на проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец” кандидатите трябва да представят следните документи:  

1. Писмено заявление за участие в подбор за обявената длъжност (по образец). 

2. Документ за самоличност (оригинал за сверяване); 

3. Диплома за завършено образование (копие и оригинал за сверяване) – при наличие на такава; 

4. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такъв; 

5. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива; 

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 4, ал. 1 от Процедурата за подбор на лица от целевата група по проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец”, разработена и утвърдена в рамките на проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец” по Договор № BG05M9OP001-1.094-0002-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 (Приложение № 1); 

7. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (Приложение № 3). 

8. Документи, удостоверяващи, че лицето попада в целевата група по проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец”*, вкл. декларация, подписана от лицето.  

(*Безработни лица** на възраст от 30 до 54 години включително, с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Лясковец, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, както и безработни лица, вкл. продължително безработни, или неактивни лица***, извън образование и обучение, над 54 години, с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Лясковец. 

**Безработни лица са лица, които не работят, търсят работа и имат готовност да започнат работа. Лицата, които са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” като безработни към Агенция по заетостта винаги се считат за безработни, дори да не отговарят на всички три критерии едновременно. 

***Икономически неактивни са лицата, които не са заети, не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” и не търсят работа, като в т.ч. влизат и т. нар. „обезкуражени” лица, които желаят да работят, но не търсят активно работа, тъй като смятат, че няма да намерят такава).  

 

При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване.  

 

Документите за кандидатстване за длъжността „Общ работник” в рамките на проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец” се подават лично в срок от 09.10.2020 г. (петък) до 13.10.2020 г. (вторник) вкл. в стая № 10 в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 09:30 часа до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа. 

 

IV. Начин на провеждане на подбора: 

Подборът на кандидатите ще се проведе по следния начин: 

1. Подбор по документи; 

2. Интервю с всеки от допуснатите на първи етап кандидати. 

 

Изтегли:
   Документи за кандидатстване

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |