This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява за наставници в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”

 

24.09.2020:
Обява за наставници в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Лясковец - Стражица”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.095, Мярка МИГ05 „Насърчаване развитието на местната икономика и нови работни места в социални предприятия” на МИГ „Лясковец - Стражица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за наставници в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец”, Община Лясковец  

 

ОБЯВЯВА 

 

3 (три) позиции за наставници в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”, по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец” в гр. Лясковец, при следните условия:  

 

I. Изисквания към кандидатите:  

Кандидатите за наставници в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”, по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец” следва да бъдат служители на Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”, които притежават личностни качества като отговорност, лоялност и инициативност.  

 

II. Допълнителни задължения, които ще бъдат вменени на наставниците на целевата група: 

Наставниците в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец” следва да осигуряват въвеждащи и текуща подкрепа на всички 15 (петнадесет) лица, наети на длъжности: „Работник поддръжка” и „Работник озеленяване” по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец”, при запознаване с обхвата на трудовите задължения, разработване на оперативни графици за поддръжка на зелените площи, практически умения за изпълнение на преките задължения при поддръжка на обществени зелени площи. 

 

ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: 

За участие в процедурата по подбор за наставници в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец”, кандидатите трябва да представят следните документи:  

1. Писмено заявление за участие в подбор за обявената длъжност (по образец). 

2. Диплома за завършено образование (копие и оригинал за сверяване) – при наличие на такива; 

3. Професионална автобиография (CV); 

4. Документ за самоличност (оригинал за сверяване); 

5. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива; 

6. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такава; 

7. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (по образец). 

При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване.  

Документите за кандидатстване за наставници в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”, по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец” се подават лично в срок от 24.09.2020 г. (четвъртък) до 28.09.2020 г. (понеделник) вкл. в стая № 10 в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа. 

 

IV. Начин на провеждане на подбора: 

Подборът на кандидатите ще се проведе по следния начин: 

1. Подбор по документи; 

2. Интервю с всеки от допуснатите на първи етап кандидати.

Изтегли:
   Документи за кандидатстване

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |