This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление М-1890 #1 / 18.09.2020 г.

 

18.09.2020:
Обявление М-1890 #1 / 18.09.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1723 от 15.09.2020г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на с. Мерданя, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ III-359 в кв. 76 по действащия ПУП - ПР на с. Мерданя, общ. Лясковец, като се предвижда урегулиран поземлен имот УПИ III-359 в кв. 76 да се раздели на два нови урегулирани поземлени имота, както следва: 

- урегулиран поземлен имот УПИ III-458 с площ 750,00 м2 ; 

- урегулиран поземлен имот УПИ VIII-458 с площ 408,00 м2 . 

Новообразуваните имоти отговарят на разпоредбите на чл. 19 от ЗУТ за минимални площ и лице. 

Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1723 от 15.09.2020г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |