This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за осем свободни работни места за заемане на длъжността: „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”

 

08.09.2020:
Обявление за осем свободни работни места за заемане на длъжността: „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Лясковец - Стражица”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.095, Мярка МИГ05 „Насърчаване развитието на местната икономика и нови работни места в социални предприятия” на МИГ „Лясковец - Стражица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец”, Община Лясковец  

 

ОБЯВЯВА 

 

8 (осем) свободни работни места за длъжност: „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”, по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец”, както следва:  

- за гр. Лясковец – 3 работни места;  

- за с. Джулюница, общ. Лясковец – 1 работно място; 

- за с. Добри дял, общ. Лясковец – 1 работно място; 

- за с. Драгижево, общ. Лясковец – 1 работно място; 

- за с. Козаревец, общ. Лясковец – 1 работно място; 

- за с. Мерданя, общ. Лясковец – 1 работно място, при следните условия:  

 

I. Изисквания към кандидатите:  

Кандидатите за заемане на длъжността: „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”, по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец” трябва да притежават личностни качества като отговорност, лоялност и инициативност.  

 

II. Информация за длъжността: 

Длъжността „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец” е с код по НКПД 9312-0008.  

Длъжността е предвидена за заемане от следните лица: продължително безработните лица, безработни над 54-годишна възраст; безработни лица без никакво образование, с основно или по-ниско образование, лица без професионална квалификация, живущи на територията на община Лясковец. 

Основните задължения, включени в длъжността са: поддържане на общински зелени площи, паркове, улици и градини, хигиенизиране на обществени зони за отдих с цел подобряване зелената система на територията на община Лясковец. 

 

ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: 

За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец” кандидатите трябва да представят следните документи:  

1. Писмено заявление за участие в подбор за обявената длъжност (по образец). 

2. Документ за самоличност (оригинал за сверяване); 

3. Диплома за завършено образование (копие и оригинал за сверяване) – при наличие на такива; 

4. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такава; 

5. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива; 

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 4, ал. 1 от настоящата процедура (по образец); 

7. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (по образец). 

8. Документи, удостоверяващи, че лицето попада в целевата група по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”*, вкл. декларация, подписана от лицето.  

(*Неактивни и/или безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда, продължително безработни; безработни над 54-годишна възраст; безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация; лица без никакво образование). 

При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване.  

Документите за кандидатстване за длъжността „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”, по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец”се подават лично в срок от 09.09.2020 г. (сряда) до 15.09.2020 г. (вторник) вкл. в стая № 10 в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа. 

 

IV. Начин на провеждане на подбора: 

Подборът на кандидатите ще се проведе по следния начин: 

1. Подбор по документи; 

2. Интервю с всеки от допуснатите на първи етап кандидати.

Изтегли:
   Документи за кандидатстване

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |