This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Доклад на Временната комисия по процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Горна Оряховица

 

04.09.2020:
Доклад на Временната комисия по процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Горна Оряховица

Временната комисия, избрана с Решение № 117/25.06.2020 г. на Общински съвет – Лясковец, в състав: 

 

Председател: Тодор Димитров Тодоров  

и членове: 1. Георги Йорданов Димитров 

2. Стоян Христов Йорданов, 

 

в изпълнение на чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт стартирането на процедурата беше публикувана на Интернет страницата на Община Лясковец. Кандидатите следваше да представят в срок до 31.07.2020 г., документите посочени в чл.68, ал.3 от ЗСВ.  

 

На 07.08.2020 г., Временната комисия проведе заседание в присъствието на всички членове за разглеждане на постъпилите заявления от кандидати за съдебни заседатели. Установено бе, че са постъпили четири броя заявления в определения срок. 

След като бяха разгледани документите на всеки един от кандидатите и се установи, че отговарят на изискванията на чл.67, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.5 от ЗСВ, Комисията допусна до следващ етап от избора на съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица следните кандидати:  

- Петко Ванев Байчев; 

- Десислава Енчева Иванова; 

- Славена Андрианова Станева; 

- Николай Даниелов Марков. 

 

На основание чл.68, ал.5 от ЗСВ, след направена проверка по чл.67, ал.1, т.4 от ЗСВ, списъкът с допуснатите кандидати беше публикува на Интернет страницата на Община Лясковец на 17.08.2020 г., заедно с техните автобиографии и мотивационни писма, като публичното изслушване на кандидатите за съдебни заседатели бе насрочено да се проведе на 03.09.2020 г., от 18:00 часа, в сградата на Община Лясковец, на адрес: пл. „Възраждане“ № 1, етаж 1, Заседателна зала на Община Лясковец.  

 

На 03.09.2020 г. комисията проведе второ заседанието, на което бяха изслушани допуснатите кандидати за съдебни заседатели. В законоустановения срок не са постъпили становища или въпроси от граждани, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност.  

Публичното изслушване на кандидатите се проведе по реда на депозираните документи.  

Временната комисия проведе събеседване с кандидатите, като даде възможност на всеки от тях да изложи мотивите си за кандидатстване. Комисията установи, че: 

 

- всички са комуникативни и заявяват, че ще се стремят да осъществяват коректно задълженията си, да бъдат безпристрастни и отговорни. 

 

Предвид гореизложеното, Временната комисия предлага на Общински съвет – Лясковец, да определи и предложи за избиране от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Велико Търново, следните кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица: 

 

- Петко Ванев Байчев; 

- Десислава Енчева Иванова; 

- Славена Андрианова Станева; 

- Николай Даниелов Марков. 

 

 

Председател: Тодор Димитров Тодоров  

и членове: 1. Георги Йорданов Димитров  

2. Стоян Христов Йорданов  

Изтегли:
   Протокол от публично изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Горна Оряховица

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |