This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление М-1853 #1 / 21.08.2020 г.

 

25.08.2020:
Обявление М-1853 #1 / 21.08.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1551 от 21.08.2020 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на с. Мерданя, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ VI-36 в кв. 45 по действащия ПУП - ПР на с. Мерданя, като съгласно основанията на чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ се правят следните промени: 

По силата на предварителен Договор от 02.07.2020 г. за доброволна делба на недвижим имот с нотариално заверени подписи с рег. № 2650 от 02.07.2020 г. на нотариус с рег. № 718 в Регистъра на нотариалната камара, между възложителите е договорено УПИ VI-36, кв. 45 да се раздели като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, както следва: 

- Западната част от УПИ VI-36, кв. 45 с лице на запад заедно със западната част от къщата и стопанските постройки остава за Иван Николов Ненов, запазва номера си VI-36 в кв. 45 и става с площ 500,00 м2 ; 

- Източната част от УПИ VI-36, кв. 45 с лице на юг, заедно с източната част на къщата и гаража, разположен на южната улична регулация остава за Марийка Николова Михайлова, отрежда му се номер VII-36, кв. 45 и става с площ 549,00 м2. 

Новообразуваните имоти отговарят на разпоредбите на чл. 19 от ЗУТ за минимални площ и лице. 

Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1551 от 21.08.2020 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |