This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление М-1683 #1/ 20.08.2020 г.

 

25.08.2020:
Обявление М-1683 #1/ 20.08.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1545 от 20.08.2020 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на с. Добри дял, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ I-1099, II-1098, IV-1098 и III-1097 в кв. 96 и улица с о.т. 253а – 255 – 256 – 257 – 258 по действащия ПУП - ПР на с. Добри дял, като съгласно основанията на чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 6 от ЗУТ се правят следните промени: 

- променя се трасето на улица с о.т. 253а – 255 – 256 – 257 - 258, така, че да не засяга урегулирани поземлени имоти I-1099, II-1098, IV-1098 и III-1097 в кв. 96; 

- урегулирани поземлени имоти II-1098 и IV-1098 се обединяват в един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот II-1098, кв. 96. 

Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1545 от 20.08.2020 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |