This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява за свободни работни места в гр. Лясковец и с. Джулюница за заемане на длъжността: „Работник, изпълняващ доставки по домовете” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ - Компонент 3

 

24.08.2020:
Обява за свободни работни места в гр. Лясковец и с. Джулюница за заемане на длъжността: „Работник, изпълняващ доставки по домовете” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ - Компонент 3

Във връзка с реализацията по новооткрита процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” и Допълнително споразумение към Договор за БФП № BG05M9OP001- 2.040-0044-С01 от 28.06.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. и необходимостта от изпълнението на длъжността „Работник, изпълняващ доставки по домовете” по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3, Община Лясковец обявява свободни работни места в гр. Лясковец и с. Джулюница за заемане на длъжността: „Работник, изпълняващ доставки по домовете” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ - Компонент 3. 

 

I. Изисквания към кандидатите:  

Кандидатите за заемане на длъжността: „Работник, изпълняващ доставки по домовете” по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” и Допълнително споразумение към Договор за БФП № BG05M9OP001- 2.040-0044-С01 от 28.06.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., трябва: 

1. да притежават основно или средно образование; 

2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или не са лишени по съдебен или административен ред; 

3. да притежават мотивация за работа с лица с увреждания и представители на рискови групи; 

4. да притежават личностни качества като отговорност, лоялност; инициативност, комуникативност, мотивация за работа в динамична среда. 

 

II. Информация за длъжността: 

Длъжността: „Работник, изпълняващ доставки по домовете”, заемана за реализацията на процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3” по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” и Допълнително споразумение към Договор за БФП № BG05M9OP001- 2.040-0044-С01 от 28.06.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., е с код по НКПД 5243 0003.  

Основните задължения, включени в нея са следните: 

1. доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост със средства на потребителя; 

2. закупуване на лекарства със средства на потребителя; 

3. заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги. 

 

ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: 

За участие в подбора за заемане на длъжността: „Работник, изпълняващ доставки по домовете“ по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” и Допълнително споразумение към Договор за БФП № BG05M9OP001- 2.040-0044-С01 от 28.06.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., кандидатите трябва да представят следните документи:  

1. Писмено заявление за участие в подбора, в което описват всички приложени документи; 

2. Диплома за завършено основно или средно образование (копие и оригинал за сверяване); 

3. Професионална автобиография (CV); 

4. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 

5. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такива; 

6. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такива; 

7. Декларация за съгласие за обработване на лични данни. 

 

При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване, като същите след това му се връщат.  

Документите за кандидатстване за длъжността се подават лично или чрез пълномощник в Информационния център на Община Лясковец, в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа, в срок до 03.09.2020 г.  

 

IV. Начин на провеждане на подбора: 

Подборът на кандидати ще се проведе по документи.

Изтегли:
   Документи за кандидатстване

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |