This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед №1448 / 05.08.2020 г. за одобряване на ПУП - ПЗ на с. Драгижево, местността „Моравито”, общ. Лясковец

 

07.08.2020:
Заповед №1448 / 05.08.2020 г. за одобряване на ПУП - ПЗ на с. Драгижево, местността „Моравито”, общ. Лясковец

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с Решение № 7 от Протокол № 3 от 30.07.2020 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Лясковец,  

 

ОДОБРЯВАМ: 

 

Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП– ПЗ) в обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, местността „Моравито”, общ. Лясковец, обл. Велико Търново. 

Целта на настоящия ПУП - ПЗ е изграждане на фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия с обхват поземлен имот, отразен с идентификатор 23217.251.571 по КККР на с. Драгижево, общ. Лясковец, местността „Моравито” с начин на трайно ползване „за складова база“, находящ се извън границите на урбанизираната територия и определяне на устройствена зона – предимно производствена устройствена зона (Пп) с ново конкретно предназначение „за фотоволтаична електрическа централа“, с показатели за застрояване в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план на Община Лясковец за зона от вида „предимно производствена” – плътност на застрояване Пзаст. – до 60%, интензивност на застрояване Кинт. - до 2, минимална озеленена площ – мин. 30%, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

 

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

 

На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Велико Търново чрез Кмета на Община Лясковец, в 14-дневен срок от съобщаването ѝ на заинтересованите лица. 

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |