This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление М-1270 #1 / 10.07.2020 г.

 

10.07.2020:
Обявление М-1270 #1 / 10.07.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1285 от 10.07.2020г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец - Промишлена зона, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ V - за ПСД, кв. 158 по ПУП - ПР на гр. Лясковец - Промишлена зона, общ. Лясковец.  

С предложението за частично изменение на ПУП - ПР на гр. Лясковец - Промишлена зона, се променя установеното с плана за регулация предназначение на УПИ V - за ПСД, кв. 158, а с проекта за ПУП - ПЗ на гр. Лясковец се предвижда промяна на устройствената зона и конкретното предназначение на имота. Определя се нова устройствена зона - смесена многофункционална устройствена зона и конкретно предназначение на имота - за хотел и магазин.  

За имота се определят следните устройствени показатели: височина Н до 15м., максимална плътност на застрояване Пзастр. 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 2, минимална озеленена площ 40% и начин на застрояване - свободно, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 720 от 23.03.2020г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |