This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление №М-1158 #1/ 02.07.2020 г.

 

03.07.2020:
Обявление №М-1158 #1/ 02.07.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1182 от 01.07.2020г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ XXXIV-428 в кв. 72, отреден за поземлен имот (ПИ) № 428 по Кадастралния план и УПИ XXXVI-432,436 в кв. 72, отреден за ПИ № 432 и 436 по Кадастралния план, с което съгласно чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 15, ал. 3 от ЗУТ се предвиждат следните промени:  

По силата на предварителен Договор от 01.06.2020 г. за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи с рег. № 3903 и 3904 от 01.06.2020 г. на нотариус с рег. № 296 в регистъра на нотариалната камара, между възложителите е договорено от североизточната част на УПИ XXXIV-428 (собственост на Асен Сашев Христов) по дължина на общата граница да се отдели терен с площ 47 м2, който се предава към УПИ XXXVI-432,436 (собственост на Румен Стоянов Данков) в кв. 72 по действащия ПУП - ПР на гр. Лясковец. 

Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1182 от 01.07.2020г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |