This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление №М-1156 #1/ 02.07.2020 г.

 

03.07.2020:
Обявление №М-1156 #1/ 02.07.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1181 от 01.07.2020г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване на с. Драгижево - стопански двор, общ. Лясковец, за поземлен имот с кадастрален № 23217.243.5, с който да се определи нова устройствена зона - предимно производствена (ПП) с конкретно предназначение на имота - за животновъдна и хранително - вкусова промишленост. Преобладаващо ще бъде животновъдството, а второстепенната функция ще бъде преработка на добитото от отглежданите животни мляко, за което ще се обособи мандра в северната част на имота. 

Имотът е присъединен към Ел. и ВиК дружества, като в този случай схеми за електроснабдяване и водоснабдяване и канализация не се изготвят. Към други експлоатационни дружества присъединяване няма да се извършва. 

Застрояването ще е съобразно следните устройствени показатели: начин на застрояване - свободно, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 2, минимална озеленена площ 30% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1181 от 01.07.2020г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |