This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица

 

03.07.2020:
Съобщение за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица

Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 68 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със свое Решение № 117 от 25.06.2020 г., открива процедура за подбор на четири кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Горна Оряховица за мандат 2021 - 2025 г. 

 

Изисквания към кандидатите 

 

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия: 

 

• да са на възраст от 21 до 68 години; 

• да имат настоящ адрес в Община Лясковец, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Горна Оряховица; 

• да имат завършено най-малко средно образование; 

• да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 

• да не страдат от психически заболявалия; 

• да не са съдебни заседатели в друг съд; 

• да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Горна Оряховица; 

• да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; 

• да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Горна Оряховица, 

 

както и да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към Районен съд – Горна Оряховица. 

 

Необходими документи за кандидатстване 

 

• подробна автобиография, подписана от кандидата; 

• нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 

• медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 

• данни за контакт на две лица, към които Общински съвет - Лясковец да се обръща за препоръки; 

• мотивационно писмо; 

• писмено съгласие; 

• декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ; 

• документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. 

• декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ. 

 

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се публикуват на интернет страницата на Община Лясковец най-малко 14 дни преди датата на изслушването им. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. 

 

С Решение № 117/25.06.2020 г. на Общински съвет - Лясковец са утвърдени образци на следните документи: 

 

• заявление за кандидатстване - Приложение № 1; 

• писмено съгласие - Приложение № 2; 

• декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ - Приложение № 3; 

• декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ - Приложение № 4. 

 

Образците на документите са на разположение на кандидатите в Общински съвет - Лясковец, както и на официалната Интернет страница на Община Лясковец: www.lyaskovets.bg, в раздел „Обяви“.  

 

Място и срок за подаване на документите 

 

В срок до 31.07.2020 г., кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица подават необходимите документи в Общински съвет - Лясковец: Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1, етаж 1, стая № 4 или № 6.  

 

 

Георги Петров 

Председател на Общински съвет - Лясковец 

Изтегли:
   образци на документи: Приложения № 1, № 2, № 3 и № 4

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |