This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление №М-269 #4 / 02.07.2020г.

 

02.07.2020:
Обявление №М-269 #4 / 02.07.2020г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1176/ 01.07.2020 год. на Кмета на Община Лясковец е одобрен Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот (ПИ) с кадастрален № 21217.3.11, местност „Еньовото“, землището на с. Драгижево, общ. Лясковец, с който се прави следната промяна:  

За поземлен имот с кадастрален № 23217.3.11 се предвижда промяна предназначението на земеделска земя и създаване на градоустройствена основа за застрояване с еднофамилна жилищна сграда, разположена свободно в имота, съгласно Наредба № 7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при запазване установената зона Смесена многофункционална (Смф) със следните устройствени показатели: начин на застрояване- свободно, максимална плътност на застрояване 50%, максимална интензивност на застрояване Кинт 1, минимална озеленена площ 30% и максимална височина 10м., при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица в 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да обжалват издадената Заповед чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд Велико Търново.

Изтегли:
   Заповед №1176 / 01.07.2020 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |