This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Справка за постъпили предложения по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове във връзка с проекта за Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на община Лясковец мандат 2019 – 2023 година

 

24.06.2020:
Справка за постъпили предложения по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове във връзка с проекта за Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на община Лясковец мандат 2019 – 2023 година

На основание чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА, Община Лясковец е предоставила 30-дневен срок от публикуване на обявлението на интернет страница на общината, за депозиране на предложения и становища по проекта за Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на община Лясковец мандат 2019 – 2023 година.  

В рамките на 30 -дневния срок от публикуване на проекта на подзаконовия нормативен акт (изтичащ на 05.06.2020 г.), в общински съвет е получено Становище от д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – Кмет на община Лясковец с Вх..№173/03.06.2020 г. 

 

На основание чл.26 ал.5 от ЗНА, след приключването на обществената консултация по ал. 3 и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.  

Изтегли:
   Приложение - становище и обосновка

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |