This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост - УПИ IV-1353, в кв. 67 по ПУП-ПР на гр. Лясковец

 

10.06.2020:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост - УПИ IV-1353, в кв. 67 по ПУП-ПР на гр. Лясковец

Заповед №1082 / 10.06.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 1353, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 1353, в кв. 67 по Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация на гр. Лясковец, с площ от 980 кв.м, с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Трети март“ №21.

Изтегли:
   Заповед №1082 / 10.06.2020 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |