This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на имот - частна общинска собственост, с идентификатор 44793.332.4

 

10.06.2020:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на имот - частна общинска собственост, с идентификатор 44793.332.4

Заповед №1081 / 10.06.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество за продажбата на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 44793.332.4 (номер по предходен план 332004), с площ 2844 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с НТП: За друг вид застрояване, Категория на земята при неполивни условия V, находящ се в гр. Лясковец, в местност „Костимял“, описан в Акт за частна общинска собственост (АОС – ч) №1240 / 16.07.2019 г.

Изтегли:
   Заповед №1081 / 10.06.2020 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |