This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление №М-1055 #1/ 05.06.2020 г.

 

08.06.2020:
Обявление №М-1055 #1/ 05.06.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1067 от 05.06.2020г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на одобрен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ЧИ на ПУП-ПР- ПЗ) на УПИ XII-1663, кв. 39 по плана на гр. Лясковец, общ. Лясковец.  

Имотът по силата на действащия ПУП - ПЗ попада в жилищна устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване (Жм), като се определя ново конкретно предназначение „за автосервиз“ и новоназначена устройствена зона за имота: за обществено обслужване (Оо), със следните устройствени показатели: височина до 10м., максимална плътност на застрояване Пзастр. до 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 1.2, минимална озеленена площ 40%, като 1/3 е за едроразмерна растителност и начин на застрояване - свободно, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1067 от 05.06.2020г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |