This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Социален асистент” по Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

 

07.05.2020:
Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Социален асистент” по Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0044-C01 по процедура № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 година, финансирана от ЕСФ и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността „Социален систент” по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” Община Лясковец обявява свободно работно място за заемане на длъжността „Социален асистент” по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” при следните условия:  

 

I. Изисквания към кандидатите:  

Кандидатите за заемане на длъжността: „Социален асистент” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”, трябва: 

1. да притежават средно образование; 

2. да не са осъждани; 

3. да са физически и психически здрави; 

4. да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност.  

 

II. Информация за длъжността: 

Длъжността „Социален асистент” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” 

е с код по НКПД 53221003.  

Основните задължения, включени в нея са следните: Предоставяне на потребителите и семействата им емоционална подкрепа, информация, съветват по теми като хранене, хигиена, упражнения. Предоставяне на психологическа подкрепа на потребителите чрез разговори или четене на глас. 

 

ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: 

За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Социален асистент” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”, кандидатите трябва да представят следните документи:  

1. Писмено заявление за участие в подбора (по образец), в което описват всички приложени документи; 

2. Диплома за завършено средно образование (копия и оригинали за сверяване); 

3. Мотивационно писмо; 

4. Професионална автобиография (CV); 

5. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 

6. Свидетелство за съдимост (копие и оригинал за сверяване); 

7. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива 

8. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такъв.  

При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване.  

Документите за кандидатстване за длъжността се подават лично или чрез пълномощник в стая №7 в сградата на общинска администрация Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа. Краен срок за подаване на документи – 08.05.2019 г. (петък) до 17:00 часа.  

 

IV. Начин на провеждане на подбора: 

Подборът на кандидати ще се проведе по следния начин: 

1. Подбор по документи; 

2. Интервю – събеседване с допуснатите на първи етап кандидати.

Изтегли:
   Документи за кандидатстване

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |