This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява за свободно работно място за длъжността: „Технически сътрудник” по новооткрита процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”

 

30.04.2020:
Обява за свободно работно място за длъжността: „Технически сътрудник” по новооткрита процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”

Във връзка с реализацията по новооткрита процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” и Допълнително споразумение към Договор за БФП № BG05M9OP001- 2.040-0044-С01 от 28.06.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. и необходимостта от изпълнението на длъжността „Технически сътрудник” по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, Община Лясковец обявява свободно работно място за заемане на длъжността „Технически сътрудник” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“.  

 

I. Изисквания към кандидатите:  

Кандидатите за заемане на длъжността: „Технически сътрудник” по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” и Допълнително споразумение към Договор за БФП № BG05M9OP001- 2.040-0044-С01 от 28.06.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., трябва: 

1. да притежават средно образование; 

2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или не са лишени по съдебен или административен ред; 

3. да притежава компютърни умения; 

4. да притежават личностни качества като отговорност, лоялност и инициативност.  

 

II. Информация за длъжността: 

Длъжността „Технически сътрудник” заемана за реализацията на процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” и Допълнително споразумение към Договор за БФП № BG05M9OP001- 2.040-0044-С01 от 28.06.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. е с код по НКПД 4110 2005.  

Длъжността е предвидена за заемане при пълно работно време с продължителност 8 (осем) часа. 

Основните задължения, включени в нея са следните: 

1. приема заявки от хора с увреждания и хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване; 

2. обработва и предоставя получените заявки от нуждаещите се потребители за закупуване на хранителни продукти или лекарствени медикаменти; 

3. съдейства при ползване и предоставяте на социални услуги на потребителите; 

4. изготвя отчетни документи по проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“. 

 

ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: 

За участие в подбора за заемане на длъжността: „Технически сътрудник“ по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” и Допълнително споразумение към Договор за БФП № BG05M9OP001- 2.040-0044-С01 от 28.06.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., кандидатите трябва да представят следните документи:  

1. Писмено заявление за участие в подбора (по образец), в което описват всички приложени документи; 

2. Диплома за завършено средно образование (копие и оригинал за сверяване); 

3. Професионална автобиография (CV); 

4. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 

5. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такива; 

6. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такива; 

7. Декларация за съгласие за обработване на лични данни. 

При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване, като същите след това му се връщат. 

Документите за кандидатстване за длъжността се подават лично или чрез пълномощник в Информационния център на Община Лясковец, в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа, в срок до 07.05.2020 г.  

 

IV. Начин на провеждане на подбора: 

Подборът на кандидати ще се проведе по документи.

Изтегли:
   Документи за кандидатстване

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |