This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Протокол за определяне на системата за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за заемане на длъжността: „Финансов контрольор”

 

27.04.2020:
Протокол за определяне на системата за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за заемане на длъжността: „Финансов контрольор”

Днес, 27.04.2020 г., се проведе заседание на конкурсната комисия, назначена със Заповед № 861/16.04.2020 г. на Кмета на Община Лясковец, със задача да определи системата за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за заемане на длъжността: „Финансов контрольор” в общинска администрация на Община Лясковец.  

Комисията заседава в пълен състав: 

Председател: инж. Росица Лазарова Господинова – Заместник – кмет на Община Лясковец и 

Членове: 

1. Мариян Георгиев Паскалев – Секретар на Община Лясковец; 

2. адв. Гергана Бориславова Кирилова – правоспособен юрист; 

3. Диянка Константинова Бобева - Михайлова – „Директор” на Дирекция „БФПИОГС” в общинска администрация на Община Лясковец; 

4. Надежда Дочева Донева – Главен специалист „Човешки ресурси” в общинска администрация на Община Лясковец; 

На основание чл. 34, ал. 3 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.), след проведено обсъждане, конкурсната комисия взе следните 

РЕШЕНИЯ: 

1. На основание чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл., конкурсната комисия определя коефициент 3, с който да се умножава резултата на кандидата, получен при прилагане на начина за провеждане на конкурс съгл. чл. 33, т. 1 от НПКПМДСл. – решаване на тест. 

а). На основание чл. 36, ал. 2 от НПКПМДСл., конкурсната комисия е изготвила три различни варианта на тест, съдържащ 30 (тридесет) броя въпроси от затворен тип с един възможен верен отговор. Комисията определя системата за оценяване на резултатите от теста, както следва: по 10 (десет) точки за всеки верен отговор и 0 (нула) точки за грешен отговор, като минималния резултат за успешно издържан тест е 20 (двадесет) верни отговора или 200 (двеста точки).  

б). Полученият резултат от успешно издържания тест (точки, получени като произведение от броя на верните отговори и точките за всеки от верните отговори) се умножава с определения от конкурсната комисия коефициент на тежест – 3. Максималният брой точки, който може да получи даден участник като резултат от теста е 900 (деветстотин) точки.  

в). Минималният резултат, при който кандидата се допуска до интервю е 600 (шестстотин) точки. 

 

2. На основание чл. 42, ал. 1 от НПКПМДСл., конкурсната комисия определя коефициент 5, с който да се умножава резултата на кандидата, получен след провеждане на интервюто. 

а). На основание чл. 42, ал. 1 от НПКПМДСл., конкурсната комисия формулира въпроси, които се задават на кандидата. 

б). По време на интервюто членовете на конкурсната комисия задават формулираните въпроси, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно Приложение № 5 (за експертните длъжности) към НПКПМДСл.  

в). Преценката се извършва по 5-степенна скала, както следва: 

5 - напълно отговаря на изискванията за длъжността; 

4 - в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността; 

3 - в средна степен отговаря на изискванията за длъжността; 

2 - в малка степен отговаря на изискванията за длъжността; 

1 - не отговаря на изискванията за длъжността. 

г). Полученият резултат от успешно издържаното интервю (точки, получени като произведение от оценките на членовете на комисията и техния брой) се умножава с определения от конкурсната комисия коефициент на тежест – 5. Максималният брой точки, който може да получи участника като резултат от интервюто е 875 (осемстотин седемдесет и пет) точки.  

д). Минималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 585 (петстотин осемдесет и пет) точки. 

 

3. Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, които са получени при провеждането на конкурса по начина съгласно чл. 33, т. 1 от НПКПМДСл. – решаване на тест и интервю, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл. от комисията коефициенти. 

а). Максималният брой точки, които кандидата може да получи при провеждане на конкурса по начина съгласно чл. 33, т. 1 от НПКПМДСл. – решаване на тест и интервю, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл. от комисията коефициенти е 1775 (хиляда седемстотин седемдесет и пет) точки.  

б). За успешно издържал конкурса се счита кандидат, който е получил минимум 1185 (хиляда сто осемдесет и пет) точки.  

Окончателните резултати на кандидата да се оформят във формуляр съгласно приложение № 8 от НПКПМДСл. 

 

4. Успешно издържалите конкурса кандидати се класират в низходящ ред, като на първо място се класира кандидатът, получил най-голям брой точки.  

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (П) инж. Р. Господинова 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. (П) М. Паскалев 

2. (П) адв. Г. Кирилова 

3. (П) Д. Бобева 

4. (П) Н. Донева

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |