This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Община Лясковец удължава срока за приемане на заявления за включване на потребители в Национална програма “Предоставяне на грижа в домашна среда“

 

16.04.2020:
Община Лясковец удължава срока за приемане на заявления за включване на потребители в Национална програма “Предоставяне на грижа в домашна среда“

В изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”, Община Лясковец удължава приема на документи за лицата, попадащи в следните целеви групи: 

- лица от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ; 

- лица на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България. 

 

Условията на които трябва да отговарят нуждаещите се лица, кандидати по Програмата, са следните: 

- месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет; 

- да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество; 

- да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания; 

- да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях; 

- да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД; 

- да не са включени в механизма лична помощ; 

- да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти. 

 

Максималната продължителност за ползване на грижи в домашна среда по Програмата е до 4 часа дневно на ползвател на услугата. 

Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е със срок на действие до 31.12.2020 г. 

Нуждаещите се лица, желаещи да получават грижа в домашна среда, в изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” могат да подават Заявление-декларация /по образец/, по настоящ адрес лично или чрез упълномощено лице/законен представител, в „Информационен център“ - гр. Лясковец на пл. „Възраждане“ № 1 или в стая № 7 и в Кметствата по населените места на територията на Община Лясковец, всеки работен ден от 08:00 ч. - 12:00 ч. и от 13:00 ч. - 17:00 ч. Телефон за контакти: 061922055; 0888324206.

Изтегли:
   Заявление - декларация

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |