This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление №М-611 #1 / 26.03.2020 г.

 

26.03.2020:
Обявление №М-611 #1 / 26.03.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 720 от 23.03.2020г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на поземлени имоти - ПИ с кад. № 44793.143.24 и ПИ с кад. № 44793.145.65 в местността „Клена“, землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец.  

С предложението за ПУП - ПЗ се предвижда промяна предназначението на земеделска земя - ПИ с кад. № 44793.145.24 за неземеделски нужди - за „обществено обслужване“ и обединяването му с ПИ с кад. № 44793.145.65 за „обществено обслужване“ в нов ПИ с кад. № 44793.145.70, местност „Клена“, землище гр. Лясковец. 

За ПИ с кадастрален № 44793.145.65 има Решение № КЗЗ-03/12.04.2007 г. на Комисия по чл. 17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. В имота има изградена сграда за обществено обслужване - хотел с ресторант. 

За новообразувания ПИ с кад. № 44793.145.70 се определя нова устройствена зона - Оо (за обществено обслужване) със следните устройствени показатели: височина Н до 10 м., максимална плътност на застрояване Пзастр. 40%, максимална интензивност на застрояване Кинт 1, минимална озеленена площ 60% и начин на застрояване - свързано, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 720 от 23.03.2020г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |