This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец

 

02.03.2020:
Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № 486/24.02.2020 г. на Кмета на Община Лясковец е върнато за ново обсъждане Решение № 58 по Протокол № 7 от 06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, с което е приет бюджета на Община Лясковец за 2020 г., в следните части:  

- в т. 3 „Утвърждава числеността на работещите в общинска администрация и средства за работна запита за делегираната от държавата дейност, без звената от системата на народната просвета, конто прилагат системата на делегирани бюджети, средства за работна запита в местни дейности, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА утвърждава основната месечна работна заплата на Кмета на Община Лясковец, кметовете на населените места в Община Лясковец и на основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от ЗМСМА възнаграждението на Председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 01.01.2020 г., в изпълнение на чл. 4, ал. 3 от ИМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности” - съгласно Приложение № 7, само по отношение на Раздел II, функция 06, функция 07 и функция 08 от Приложение № 7; 

- т. 7 „Утвърждава за Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” приходи в размер на 176 500 лв., разходи в размер на 176 500 лв. и 13 броя численост на персонала.“; 

- т. 11, с която Общинският съвет оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени „само след предварително одобрение от Общинския съвет ”, само по отношение на т. 11.1., т. 11.2. и т. 11.4.; 

- т. 16, с която Общинския съвет „Задължава Кмета на Общината, в срок до следващата редовна сесия, да представи на Общински смет - Лясковец нова структура на общинска администрация, съобразена с разчетите на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.“. 

 

 

Георги Петров  

Председател на Общински съвет – Лясковец 

 

Изтегли:
   Заповед № 486/24.02.2020 г. на Кмета на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |