This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление №УТ-01-818 / 19.02.2020 г.

 

20.02.2020:
Обявление №УТ-01-818 / 19.02.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: 

С Решение № 56 по Протокол № 7 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 06.02.2020г.: 

1. Общински съвет Лясковец дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за изграждане на фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия с обхват поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с идентификатор 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, Община Лясковец, местността „Моравито” с начин на трайно ползване „за складова база“. За целите на проекта за имота се определя устройствена зона - предимно производствена устройствена зона (Пп) с ново конкретно предназначение „за фотоволтаична електрическа централа“, с показатели за застрояване в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план на Община Лясковец за зона от вида „предимно производствена” - плътност на застрояване Пзаст. - до 60%, интензивност на застрояване Кинт. - до 2, минимална озеленена площ - мин. 30%. 

2. Общински съвет Лясковец одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за изграждане на фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия в обхвата на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с идентификатор 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, Община Лясковец, местността „Моравито”. 

3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |