This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за конкурс за длъжността Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”

 

19.02.2020:
Обявление за конкурс за длъжността Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”

Община Лясковец, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и Заповед № 363/17.02.2020 г. на Кмета на Община Лясковец, обявява конкурс за длъжността:  

 

Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните” 

 

в Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности” в общинска администрация на Община Лясковец, при спазване на следните условия: 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове: 

- Образование: висше; 

- Минимална образователно-квалификационна степен: „Бакалавър”; 

- Професионален опит: 1 годинa;  

- Минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши; 

- Знания в областта на нормативната уредба, свързана със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), Закона за закрила на детето (ЗЗакрДет.), Закона за държавния служител (ЗДСл.), Адмионистративнопроцесуалния кодекс (АПК), Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), Закона за администрацията (ЗАдм.). 

- Умения: комуникативност, умения за общуване и работа в екип. 

2. Други изисквания: 

- Дигитална компетентност - да притежава знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността. 

3. Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл). 

4. Информация за длъжността Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”: организира социално-превантивната работа и възпитателната дейност на комисията; подготвя и организира разглеждането на възпитателните дела; организира заседанията на МКБППМН; ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели; изготвя отчети, анализи и други справки за дейността на МКБППМН. 

5. Основната заплата за длъжността е в размер на 610.00 лв. (шестстотин и десет лева).  

6. Начин на провеждане на конкурса:  

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю. 

7. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: 

7.1. Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.); 

7.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 

7.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага; 

7.4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит; 

7.5. Автобиография. 

Документите по т. 7 може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т. 7.1. и декларацията по т. 7.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 

8. Подаване на документи: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Информационния център на Община Лясковец, площад „Възраждане” № 1.  

Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с него, да се обявяват на интернет страницата на Община Лясковец и на таблото за обяви в сградата на Община Лясковец. 

9. Възлагам на Главен специалист „Човешки ресурси” да подготви и публикува в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на официалната интернет страница на Община Лясковец (www.lyaskovets.net) обявление за конкурса, съгласно изискванията на чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл.). 

10. Нареждам на интернет страницата на Община Лясковец и на информационното табло в Община Лясковец да се обявят:  

- обявлението за конкурса; 

- списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и  

- списъците на недопуснатите до конкурс кандидати. 

11. Обявлението за конкурса да се публикува в Административния регистър по чл. 61, ал. 1, т. 4 от Закона за администрацията (ЗАдм.). 

12. Краен срок за подаване на документите: 14 дни от публикуването на обявлението за конкурса. 

 

За допълнителна информация:  

тел. 0619 / 2-20-55 (вътрешен №105) 

 

Орган по назначаването: 

д-р Ивелина Гецова - Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |