This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление №М-3200 #1 / 12.02.2020 г.

 

13.02.2020:
Обявление №М-3200 #1 / 12.02.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: 

С Решение № 50 по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 30.01.2020 г.: 

1. Общински съвет - Лясковец не приема предложение с вх. №29/24.01.2020 г. относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за създаване на оптимални устройствени условия за изграждане на фотоволтаична електрическа централа за имот, попадащ извън границите на урбанизираната територия, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, Община Лясковец, местност „Моравито”.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |