This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление №УТ-01-692 / 10.02.2020 г.

 

11.02.2020:
Обявление №УТ-01-692 / 10.02.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: 

С Решение №49 по Протокол №6 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 30.01.2020г.: 

1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план на гр. Лясковец в обхвата на път VTR 1182 Честово - Лясковец, с който да се изгради пътна връзка с ускорителен и забавителен шлюз за обект: “Mелничен комплекс със силозно - складово стопанство” в ПИ 44793.113.53, местността „Добревец”, гр. Лясковец. 

2. Общински съвет - Лясковец одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план, съгл. чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ. 

3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |