This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-154 / 10.01.2020 г.

 

31.01.2020:
Обявление УТ-01-154 / 10.01.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 77 от 10.01.2020 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП- ПЗ) на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхвата на ПИ) с кадастрален № 21217.3.11, местност „Еньовото“, землище с. Драгижево, общ. Лясковец. С проекта за Подробен устройствен план - План за застрояване да се направи следната промяна: 

За поземлен имот с кадастрален № 23217.3.11 се предвижда промяна предназначението на земеделска земя и създаване на градоустройствена основа за застрояване с еднофамилна жилищна сграда, разположена свободно в имота, съгласно Наредба № 7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при запазване установената зона Смесена многофункционална (Смф) със следните устройствени показатели: начин на застрояване - свободно, максимална плътност на застрояване 50%, максимална интензивност на застрояване Кинт 1, минимална озеленена площ 30% и максимална височина 10м., при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 77 от 10.01.2020г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |