This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Уведомление във връзка с обявения конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” в Общинска администрация на община Лясковец

 

15.01.2020:
Уведомление във връзка с обявения конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” в Общинска администрация на община Лясковец

Във връзка с обявения от Община Лясковец на основание чл. 91 - 94 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността: „Вътрешен одитор” в общинска администрация на Община Лясковец, Кметът на Община Лясковец уведомява всички кандидати за участие в обявения от Община Лясковец конкурс, за следното: 

В публикуваното в бр. 246 от 20.12.2019 г. на вестник „Янтра днес” обявление за провеждане на конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността: „Вътрешен одитор” в общинска администрация на Община Лясковец, в т. 5 - Необходими документи, място и срок за подаването им, е посочено, че кандидатите трябва да представят копие на Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор, като е посочено и следното: „*В случай че сертификатът "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите, е придобит повече от три години преди назначаването на длъжност вътрешен одитор и лицето не е извършвало дейност в областта на вътрешния или външния одит повече от три години преди назначаването им, същите трябва през последните две години преди назначаването да са преминали професионални обучения и/или да са били лектори в областта на вътрешния одит, с обща продължителност не по-малко от 20 часа.  

В § 23 от Заключителните разпоредби към Закона за държавния бюджет е направено изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн. ДВ., бр. 100 от 20 декември 2019 г.), с което е отменена разпоредбата на чл. 19, ал. 4 от ЗВОПС, считано от 01.01.2020 г., поради което отпада и горепосоченото изискване към кандидатите за участие в конкурса за заемане по трудово правоотношение на длъжността: „Вътрешен одитор” в общинска администрация на Община Лясковец.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |