Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Социален асистент” по Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец 16.09.2019 Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0044-C01 по процедура № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 година, финансирана от ЕСФ и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността „Социален систент” по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” Община Лясковец обявява свободно работно място за заемане на длъжността „Социален асистент” по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” при следните условия: I. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за заемане на длъжността: „Социален асистент” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”, трябва: 1. да притежават средно образование; 2. да не са осъждани; 3. да са физически и психически здрави; 4. да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност. II. Информация за длъжността: Длъжността „Социален асистент” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” е с код по НКПД 53221003. Основните задължения, включени в нея са следните: Предоставяне на потребителите и семействата им емоционална подкрепа, информация, съветват по теми като хранене, хигиена, упражнения. Предоставяне на психологическа подкрепа на потребителите чрез разговори или четене на глас.   ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Социален асистент” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”, кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Писмено заявление за участие в подбора (по образец), в което описват всички приложени документи; 2. Диплома за завършено средно образование (копия и оригинали за сверяване); 3. Мотивационно писмо; 4. Професионална автобиография (CV); 5. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 6. Свидетелство за съдимост (копие и оригинал за сверяване); 7. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива 8. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такъв. При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване. Документите за кандидатстване за длъжността се подават лично или чрез пълномощник в стая №7 в сградата на общинска администрация Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа. Краен срок за подаване на документи – 19.09.2019 г. (четвъртък) до 12:00 часа.   IV. Начин на провеждане на подбора: Подборът на кандидати ще се проведе по следния начин: 1. Подбор по документи; 2. Интервю – събеседване с допуснатите на първи етап кандидати.

Документи за кандидатстване