Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ 02.07.2019 Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ Община Лясковец започва изпълнението на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица“. Проектното предложение е съвместно между четири общини. Стражица като бенефициент сключи договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ в размер на 333 749, 26 лв., от които 283 686, 87 лв. са европейско финансиране и 50 062, 39 лв. национално финансиране по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Срокът за изпълнение е 15 месеца. В Община Лясковец от проекта ще могат да се възползват 37 възрастни хора, над 65 години, с ограничения или невъзможност за самообслужване, също и с увреждания. Проектът цели да осигури на хората от уязвимите групи почасови мобилни и интегрирани социални и здравни услуги в домашна среда, с което да се подобри качеството на живота им. Те ще стартират от 1 октомври 2019 г., като за реализирането им в Община Лясковец ще бъдат назначени психолог, социален работник, 2 (две) медицински сестри, 7 (седем) социални асистенти и координатор на услугите. Ще бъдат предоставени медицински грижи за психичното, физическото и социално здраве- мерене на кръвно налягане, контрол върху приема на лекарства, смяна на превръзки, поставяне на инжекции и др. Социално – битови дейности –поддържане на лична хигиена и хигиена в помещението, обитавано от потребителя, закупуване на хранителни продукти и помощ при приготвяне на храна и хранене, административна помощ и др. Предоставянето на патронажна грижа ще стартира от 01.10.2019 година и е за срок от 12 месеца.