Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-01-2361 / 14.05.2019 г. 22.05.2019 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 935 от 14.05.2019г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП- ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот (ПИ) с кадастрален № 44793.145.49 и ПИ с кадастрален №44793.145.50, местност „Клена“, землище гр. Лясковец, община Лясковец, с който съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията, да се определи нова устройствена зона- предимно производствена (Пп) с конкретно предназначение на имота - за производствено-складови дейности, с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване - ниско застрояване Н до 10,00м, плътност на застрояване Пзастр. до 60 %, интензивност на застрояване Кинт. до 2, минимална озеленена площ 30%, като една трета от последната ще е осигурена за дървесна растителност и начин на застрояване - свободно, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 935 от 14.05.2019г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.