Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец 02.05.2019 Във връзка с депозирано в общинска администрация на Община Лясковец уведомително писмо с вх. № ЕК-2096 / 25.04.2019 г. от ДП „НКЖИ” под. Енергоразпределение РП Енергосекция Горна Оряховица за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и на основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 / 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Лясковец уведомява всички собственици на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), които са разположени на територията на община Лясковец, че в периода от 08.05.2019 г. до 10.05.2019 г. в часовия диапазон от 08:00 ч. до 17:00 ч. ще се проведе третиране на терена в сервитута (разстояние шест метра от глава релса от двете страни) по ЖП линия София – Варна, участък Джулюница-Стражица, с продукт за растителна защита/препарат - НАСА 360 СЛ, карантинен срок 30 дни, доза 4 % разтвор. Третирането се извършва срещу вредител - едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.   д-р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ