This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-1689 / 03.04.2019 г.

 

11.04.2019:
Обявление УТ-01-1689 / 03.04.2019 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното: 

Изготвен е Подробен устройствен план - План за застрояване и План-схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация и Пътна връзка, в обхват поземлен с идентификатор 44793.143.48 по Кадастралната карта и кадастрални регистри на землище гр.Лясковец, местност „Клена”, с площ от 4 000,00 м2, начин на трайно ползване „лозе” и категория на земята при неполивни условия - Трета, с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на имота и установяване на зона от вида „предимно производствена”.  

Трасетата на техническата инфраструктура са отразени в графичната част на изготвените план-схеми със съответния цвят. 

Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта на ПУП - ПЗ и План-схемите за водоснабдяване, канализация, електрификация и Пътна връзка, в стая № 17 на Втори етаж в Административната сграда на Община Лясковец. На основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |